ts'ink waalxs
Stem with modifying proclitic composed of: ts'ink=  backwards, waalxs  walk/go, ts'ink yaa  
intransitive verb. walk backwards
../mp3s/ts'/ts'ikswaalks-ge-hb-01.mp3 Ts'ink waalxsa k'aba hanaana gwii. Those little girls walked backwards.