g̱a̱lsg̱a̱ntk [g̱a̱l/*sg̱a̱ntk]
number. three boats or vessels
G̱a̱lsg̱a̱ntk sgabuu booda g̱atg̱oydiksit. Three boats arrived.

Related entries: Dialectal Variant g̱a̱lts'g̱a̱ntk  three (canoes or vehicles) | Cross Ref: -tk  

Bibliographic sources: Dunn, Practical Dictionary entry: 364. |