luspa̱g̱a̱ gwa̱'a̱ dił ___ [lu/*spa̱/g̱a̱/*gwa̱'a̱/dił]
key term phrase composed of: luspag̱a=  between, gwa̱'a̱  here, dił  and
conjunction. between here and __
../mp3s/l/luspagagwa'adil-em-hb-02.mp3 Lu spa̱g̱a̱ gwa̱'a̱ dił Kłu'nagit wil tgidaawła boot. Between here and Long Inlet is where the boat went down.

Bibliographic sources: Dunn, Practical Dictionary entry: 1241.
Source: Draft Dictionary entry.