*yaakw

Related entries: aksyaakw  breaking of a season/day | da̱xyaakw  hold | Plural g̱a̱yeekw  hold | snyaagwa  hold/keep | txa yaawk  take along | xłmyaawk1  hug

Bibliographic sources: Dunn, Practical Dictionary entry: 451. Dunn, Practical Dictionary entry: 1534.