g̱aaydmts'a̱x [*g̱aay/dm/*ts'a̱x] ../mp3s/g-ul/gaaydmts'ax-ab-ps-01.mp3
common noun. cap
K'wa'antu na ts'a̱g̱m g̱aaydu. I lost my cap.
missing: ../jpgs/2-images-print-cd-drawing/CAP 01.jpg
Image from Print Artist software, version 23, Bonus Graphics CD.

Source: Draft Dictionary entry.