g̱a̱n'nax'nuuks [g̱a̱n/'nax/*'nuuks]
Stem with modifying proclitic composed of: g̱a̱n=2  instrument for, 'nax'nuu  hear, -ks  
common noun. hearing aid
Ts'u gup'l g̱a̱n'nax'nuuksa naksu ada akat hoyt. My husband has two hearing aids but he doesn't use them.

Related entries: Dialectal Variant g̱a̱n'nax'nakws  hearing aid

Source: Draft Dictionary entry.