lu daawła na ksinaałk
intransitive verb. lose one's breath
ada ndeh dm wudi lu daawła na ksinaałgn, and whenever you lose your breath,