g̱a̱nḵ'ots'a [g̱a̱n/*ḵ'o/ts'a]
common noun. pattern (for sewing)
../mp3s/g-ul/gank'ots'a-mb-kk-01.mp3 Hasa̱g̱u dm g̱a̱nḵ'ots'ayu a dm sina̱'a̱xsu. I want a pattern to make a dress.

Source: Draft Dictionary entry.