g̱a̱nyitsyets'a̱ [g̱a̱n/yits/*yetsa̱]
1. common noun. suspenders
../mp3s/g-ul/ganyitsyetsa-dl-hb-01.mp3 G̱a̱nyitsyetsa̱ dm di ksak'yila'mayu. I will give suspenders as a present.
missing: ../jpgs/g-ul/g_ul_yitsyetsa.jpg

Related entries: Dialectal Variant g̱a̱nyisye'etsa̱  suspenders

Bibliographic sources: Dunn, Practical Dictionary entry: 409. | Source: Draft Dictionary entry.