g̱a̱lts'g̱a̱n [g̱a̱l/*ts'g̱a̱n]
number. three (long objects)
../mp3s/g-ul/galtsgan-mb-kk-01.mp3 Sag̱ayt g̱a̱lts'g̱a̱n pts'aan g̱a'wntis Alik. Alex finished all three totem poles.

Related entries: Dialectal Variant g̱a̱ltsg̱a̱n  three (of long objects)

Bibliographic sources: Dunn, Practical Dictionary entry: 364.
Source: Draft Dictionary entry.