ts'mg̱a̱n [ts'm/*g̱a̱n]
Stem with modifying proclitic composed of: ts'm=  in, g̱a̱n  tree
common noun. door frame
Hoya̱g̱ał g̱a̱sg̱aw di ts'mg̱a̱n awaan? Is that door frame the right size?
../mp3s/ts'/ts'mgan-dl-hb-01.mp3 G̱oł na ts'mg̱a̱n na liksoog̱m. My door frame is ruined.

Bibliographic sources: Dunn, Practical Dictionary entry: 1951.
Source: Draft Dictionary entry.