na̱xnog̱m'yuuta̱ [na̱x/*nog̱/m/*'yuu/ta̱] ../mp3s/n/naxnoxmyuuta-mb-tak-02.mp3
common noun. cheater; trickster
Ḵ'ap 'wii na̱xnog̱m'yuuta̱ di na̱ks Meli. Mary's husband is a big cheat.

Bibliographic sources: Dunn, Practical Dictionary entry: 1520.
Source: Draft Dictionary entry.