*gyetk
intransitive verb.

Related entries: 'wiigyetk  homesick | yugyetk  healthy | yukgyetk  homesick