luwa̱nwa̱ntga g̱ag̱oot [lu/wa̱n/*wa̱nt/ga/g̱a/*g̱oot]
intransitive verb. worried
../mp3s/l/luwanwantga_gagoot-em-hb-02.mp3 Lu wa̱nwa̱ntga g̱ag̱oodm ła akadi yilyeltga g̱akłgüüm nah wil k'wił xsoot. We were worried when our children never came back when they were out on the boat.

Source: Draft Dictionary entry.