kłgüm 'yuu [kłgum/*'yuu]
Compound composed of: kłgüü  children, 'yuu2  boy
kinship term noun. son(s)
../mp3s/k/klgum'yuu-br-k-01.mp3 Akadi kłgüm 'yuuyi. I don't have any sons.

Source: Draft Dictionary entry.