g̱a̱g̱a̱n [g̱a̱/*g̱a̱n]
intransitive verb. sudden, shocking
G̱a̱g̱a̱n wila waals Pat. It was really shocking what happened to Pat.

Source: Draft Dictionary entry.